LTO: Overheid moet Mesdag onderzoek serieus nemen

25-02-20

LTO: overheid moet Mesdag-onderzoek serieus nemen20 februari presenteerde Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO de bevindingen van het onderzoek naar de stikstofmodellen. De resultaten sluiten aan bij de eerdere rapporten die onzekerheden aantonen in de cijfers. LTO Nederland is daarom blij met dit nieuwe onderzoek en roept het ministerie van LNV op om inhoudelijk te reageren op deze nieuwe analyse. Daarbij is het nodig dat kritisch wordt gekeken naar de implementatie van eerdere adviezen om de modellen en meetmethoden te verbeteren.

In Perscentrum Nieuwspoort presenteerde Jan Cees Vogelaar de uitkomsten van de nieuwe doorrekeningen. De belangrijkste conclusies waren dat niet landbouw, maar verkeer (waaronder binnenvaart) de meeste neerslag van stikstof op natuurgebieden geeft en het uitkopen van agrarische bedrijven nauwelijks effect heeft op de Natura2000 gebieden.

Boeren niet gebaat bij onzekerheid

Het is nu aan het RIVM en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om snel met een reactie te komen. Boeren zijn niet gebaat bij onzekerheid door tegenstrijdige wetenschappelijke inzichten. Beleid moet gebaseerd zijn wat er écht gebeurt. LTO roept de overheid dan ook op om serieus te kijken naar de inspanningen van het Mesdagfonds, zodat er snel duidelijkheid komt.

Slepende discussie over stikstof

De rekenmodellen voor stikstof leidden al lange tijd tot discussie over de betrouwbaarheid en de daadwerkelijke uitstoot van de agrarische sector. Bij een uitgebreide analyse uit 2015 door de Britse ammoniakdeskundige Mark Sutton werd al geconcludeerd dat de modellen en meetmethoden die Nederland gebruikt niet meer ‘state of the art’ waren. De onderzoekers meldden destijds dat het mogelijk moest zijn om het gat tussen metingen en modellen binnen 3-5 jaar te dichten. LTO wil van de overheid weten of de aanbevelingen van de commissie-Sutton wel zijn geïmplementeerd – en zo ja, hoe het kan dat het Mesdagfonds alsnog zo’n groot verschil constateert.

Onduidelijkheid om metingen ammoniakconcentraties

LTO waarschuwde afgelopen zomer dat er nog te veel onduidelijkheid over de metingen van ammoniakconcentraties in de lucht en depositie in de natuur is. Er zitten grote onbetrouwbaarheidsmarges in het systeem. Als het op nationaal niveau op grote lijnen klopt betekent dat nog niet dat je met de modellen op vergunningsniveau tot ver achter de komma moet gaan berekenen Het is zeer de vraag hoe bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe, duurzame stal kan worden tegengehouden als de onzekerheid over de extra depositie in het model zó groot is.  Dat wordt bevestigd door de analyse van het Mesdagfonds. Voor het draagvlak van stikstofbeleid bij boeren is dat funest.

Meten is weten

LTO staat voor het principe ‘meten is weten’. Op dit moment zijn alleen technische en bouwkundige voorzieningen, zoals emissiearme vloeren en luchtwassers, toegestaan voor emissiereductie. LTO vindt dat, zodra dit voldoende kan worden geborgd, het ondernemers ook mogelijk moet worden gemaakt om emissiereductie door bijvoorbeeld voermanagement aan te tonen met sensoren.

Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de RIVM-modellen moeten worden meegenomen in bestaand en toekomstig beleid. Daarom moet minister Schouten (LNV) zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie komen op de onderzoeksresultaten. Boeren in Nederland hebben immers behoefte aan duidelijkheid.

Bron: LTO