Gericht opkopen van agrariƫrs die willen stoppen

27-02-20


Het kabinet stelt € 350 miljoen beschikbaar voor de gerichte opkoop van veehouderijen. Waarom is deze maatregel genomen?

Om de stikstofdepositie op de daarvoor gevoelige Natura 2000-gebieden te laten dalen. Doordat de provincie in bepaalde gebieden gericht veehouderijen kan opkopen, komt er binnen dat gebied ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Zo kan worden gewerkt aan natuurherstel en ontstaat tegelijkertijd ruimte voor blijvende of verplaatsende agrariërs in dat gebied én voor andere ontwikkelingen, zonder dat natuurherstel in de weg staat. Bovendien worden boeren die willen stoppen, op deze manier geholpen.

Kunnen provincies veehouderijen ook verplichten om zich te laten opkopen?

Nee, provincies kunnen alleen in samenspraak met de agrariër afspraken maken over opkoop. Dit betekent dat de provincie in onderhandeling treedt met de agrariër en op basis van vrijwilligheid overeenstemming probeert te bereiken over verkoop. Het sluiten van een overeenkomst met de provincie voor opkoop is dus niet verplicht.

Waar kunnen geïnteresseerde agrariërs terecht voor informatie over de gerichte opkoop?

Gerichte opkoop wordt uitgevoerd door provincies. Provincies kunnen dat nu al doen, wanneer zij hiervoor zelf middelen ter beschikking stellen. Het kabinet stelt nu (extra) middelen beschikbaar, om provincies meer financiële ruimte te geven om in de gebiedsprocessen bedrijven op te kopen. Agrariërs die geïnteresseerd zijn in opkoop door de provincie, kunnen hiervoor bij de eigen provincie terecht. Zodra meer duidelijk is in de betreffende provincie over criteria en budget ontvangen deze eigenaren bericht. 

Hoe wordt omgegaan met de dierrechten van stoppende agrariërs?

Agrariërs die stoppen zorgen voor vermindering van emissies en neerslag van stikstof. Dat is alleen zo wanneer de dierrechten (productierechten) niet elders worden ingezet. Daarom worden dierrechten ingenomen en doorgehaald als veehouderijbedrijven stoppen met behulp van de overheid (het Rijk of de provincies). Bij opkoop van veehouderijen door private partijen, in het kader van extern salderen, is er geen koppeling met de dierrechten en zijn deze dus vrij verhandelbaar.

Wat houdt gerichte opkoop in?

©LNV