BETREK DE LANDBOUWSECTOR BIJ HET SCHONE LUCHT AKKOORD

14-02-20

BETREK DE LANDBOUWSECTOR BIJ HET SCHONE LUCHT AKKOORD

Schone lucht is voor iedereen belangrijk. Daarom spant de agrarische sector zich in om de fijnstofemissies in Nederland verder terug te dringen. Op 13 januari ondertekende minister Van Veldhoven (Wonen & Milieu) samen met een groot aantal gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. In dit akkoord is vastgelegd hoe de overheid de luchtkwaliteit in Nederland wilt verbeteren. LTO Nederland pleit er in een reactie voor dat de sector nadrukkelijker betrokken wordt bij de maatregelen. Dit vergroot het draagvlak onder veehouders, vergroot de rechtszekerheid van te nemen maatregelen en leidt bovendien tot betere resultaten.

Schone Lucht Akkoord
Veehouders kunnen en willen verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot terug te dringen, maar kunnen alleen investeren in betere stalsystemen via lange termijn investeringen. Hierbij is aandacht voor de financiële uitgangspositie noodzakelijk. Voor versnelde verbetering in het stalklimaat helpt het als het Rijk bijdraagt aan de benodigde investeringen. De sector zet in op integrale, duurzame investeringen waarin naast reductie ook aspecten als dierenwelzijn, brandveiligheid, energie en klimaat meewegen. Voor versnelling van de reductie is een consistent beleid dan ook noodzakelijk om de juiste keuzes voor de lange termijn te kunnen maken.

Betrokken veesector
De pluimveesector werkt via een sectorplan aan de reductie van uitstoot van fijnstof tot de advieswaarden vanuit de WHO. Kern van het sectorplan is een generieke aanpak om primair fijnstof te reduceren, aangevuld met gebiedsgerichte maatregelen waar de uitstoot het hoogst is. Hier is de meeste gezondheidswinst te behalen.

Nu nog wordt er gerekend met standaardmodellen om de uitstoot te berekenen. LTO Nederland vraagt om experimenteerruimte waarbij de daadwerkelijke emissie van de stal gemeten wordt. Met real-time monitoring kan de veehouder zelf veel meer sturen op de emissies. Zo draagt de sector bij aan het succesvol terugdringen van de fijnstofemissies.

Lees hier de inbreng van LTO op het Schone Lucht Akkoord

Bron: LTO Nederland